ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ayse Kledingreparatie en Ayse Galajurken, gevestigd in Amsterdam, die in deze Algemene Voorwaarden als Ayse Kledingreparatie zal worden aangeduid;

Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Het accepteren van een aanbieding van Ayse Kledingreparatie dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Ayse Kledingreparatie houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Ayse Kledingreparatie en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ayse Kledingreparatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ayse Kledingreparatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Ayse Kledingreparatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Ayse Kledingreparatie. Ayse Kledingreparatie is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Ayse Kledingreparatie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht

3.3. Ayse Kledingreparatie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ayse Kledingreparatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Verstelwerkzaamheden

4.1. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.

4.2. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Ayse Kledingreparatie opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

4.3. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Ayse Kledingreparatie worden tegengeworpen.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3. Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per internetbankieren binnen 8 dagen na aflevering.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.

6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ayse Kledingreparatie.

6.3. Ter verwerking aan Ayse Kledingreparatie geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Ayse Kledingreparatie. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdracht bon overeen dienen te komen.

6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Ayse Kledingreparatie gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De wederpartij dient Ayse Kledingreparatie voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.

7.2. Voor misverstaan, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Ayse Kledingreparatie ter hand stelt, is Ayse Kledingreparatie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ayse Kledingreparatie.

Artikel 8 Reclames

8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake de hoedanigheid van de geleverde zaken.

8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst is beantwoord.

8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.

8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Ayse Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Ayse Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt.

8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Ayse Kledingreparatie ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Ayse Kledingreparatie is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Ayse Kledingreparatie te retourneren.

8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Ayse Kledingreparatie uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Ayse Kledingreparatie aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Ayse Kledingreparatie is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

9.2. Ayse Kledingreparatie is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ayse Kledingreparatie. Het recht op schadevergoeding door Ayse Kledingreparatie is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Ayse Kledingreparatie uitgesloten.

9.3. Ayse Kledingreparatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Ayse Kledingreparatie ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ayse Kledingreparatie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Ayse Kledingreparatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ayse Kledingreparatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal

11.1. Ayse Kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

11.2. Ayse Kledingreparatie verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.

11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Ayse Kledingreparatie geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden

12.1. Ayse Kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

12.2. Ayse Kledingreparatie verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

– Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van Ayse Kledingreparatie, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.

– De kleding of materialen zijn door Ayse Kledingreparatie afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Ayse Kledingreparatie.

– De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Ayse Kledingreparatie.

12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Ayse Kledingreparatie kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.

12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:

– De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.

– De kleding of materialen niet door Ayse Kledingreparatie afgespeld.

– De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft gemeld bij Ayse Kledingreparatie. Zie 8.5: In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Ayse Kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt.

12.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan Ayse Kledingreparatie om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Ayse Kledingreparatie gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Diversen

13.1. Wanneer door Ayse Kledingreparatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ayse Kledingreparatie deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14 Geschillen

14.1. De rechter in de vestigingsplaats van Ayse Kledingreparatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ayse Kledingreparatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen Ayse Kledingreparatie en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ayse Kledingreparatie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ayse Kledingreparatie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 16 Betreffende de Algemene Voorwaarden

16.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Ayse Kledingreparatie
Admiraal De Ruijterweg 75
1057 JZ Amsterdam
KvK nr.: 70486654

Datum: 19-10-2021
Plaats: Amsterdam

TOP
× Stel je vraag via Whatsapp